Tailer Manson in 2009
…si mai tarziu in 2010

Miley Cyrus in 2008

Miley Cyrus in 2010

Britney Spears in 1999…

…si mai tarziu in 1999

Emma Watson in 2006…

….si mai tarziu in 2007

Vanessa Hudgens in 2006…

…si mai tarziu in 2007